ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN MAARWIJCK Advocatuur & Mediation

 • 1. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Mevrouw Mr Y. van Maarwijck, advocaat & mediator verder te noemen: Van Maarwijck, in de hoedanigheid van natuurlijke persoon/eenmanszaak Kamer van Koophandel/Handelsregister nr 01163984.
 • 2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 • 3. Van Maarwijck zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden & bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
 • 4. Iedere aansprakelijkheid van Van Maarwijck is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Van Maarwijck bij NATIONALE NEDERLANDEN NV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • 5. Van Maarwijck is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) & is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor tenminste de bedragen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • 6. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Maarwijck aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 • 7. Bij het inschakelen van derden zal Van Maarwijck steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
  Van Maarwijck is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.
 • 8. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet binnen zes maanden na het bekend worden, althans bekend hadden kunnen zijn, met het tekortschieten van Van Maarwijck, door de opdrachtgever aan Van Maarwijck schriftelijk worden bevestigd, onder opgaaf van redenen.
 • 9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten & omzetbelasting verschuldigd.
 • 10. Verrichte werkzaamheden en/of verschotten kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 • 11. Van Maarwijck is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
  Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of tussentijdse declaraties.
 • 12. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van de door de Overheid gefinancierde rechtsbijstand, geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging, voor rekening van de opdrachtgever komen.
 • 13. Betaling van declaraties van Van Maarwijck dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever/cliënt van rechtswege in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling & is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke (handels)rente.
 • 14. Alleen betaling door overmaking op een bankrekening ten name van Van Maarwijck leidt tot kwijting van de betaling door de opdrachtgever.
 • 15. Indien Van Maarwijck zich genoodzaakt ziet tot het treffen van invorderingsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de (buiten-)gerechtelijke kosten vallende op die invordering –zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 500,00- ten laste van de opdrachtgever.
 • 16. Bij niet-betaling van de werkzaamheden + verschotten, door de opdrachtgever, is Van Maarwijck gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige & integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Van Maarwijck voor eventuele schade die als direct en/of indirect gevolg van die opschorting mocht ontstaan.
 • 17. Op de rechtsverhouding tussen Van Maarwijck en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, voorzover dit rechtens is toegestaan.
 • 18. Niet alleen Van Maarwijck, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor voormalige medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer in dienst zijn van of werkzaam bij Van Maarwijck.
 • 19. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten & vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 • 20. Eventuele Algemene Voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing.